Praktijkvoorwaarden


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Voet&Vorm en de cliënt waarop Praktijk Voet&Vorm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Praktijk Voet&Vorm

Praktijk Voet&Vorm zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Voet&Vorm zal zoveel als
redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Voet&Vorm melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Praktijk Voet&Vorm
50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Na meer dan twee verzuimen mag 100% van het honorarium in rekening gebracht worden. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt,
mag de Praktijk Voet & Vorm de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd
in de praktijk aankomen kan Praktijk Voet&Vorm de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Voet&Vorm dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande
aan de afspraak aan de cliënt melden. (Overmacht uitgezonderd).

4. Betaling

Praktijk Voet&Vorm vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.Bij voorkeur per pin betalen.

Indien cliënt, na een aanmaning en het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Praktijk Voet&Vorm alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten,
inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden. Tevens heeft Praktijk Voet&Vorm het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Praktijk Voet&Vorm voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Voet&Vorm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Praktijk Voet&Vorm neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een elektronisch klantenbestand. Praktijk Voet&Vorm behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

Praktijk Voet&Vorm is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Praktijk Voet&Vorm verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Praktijk Voet&Vorm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Voet&Vorm is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen,
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Voet&Vorm is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Praktijk Voet&Vorm geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: 1. De cliënt andere producten dan de door Praktijk Voet&Vorm geadviseerde producten heeft gebruikt.
2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 4. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft
gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Praktijk Voet&Vorm heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Voet&Vorm het recht de cliënt de toegang
tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.

AfdrukkenE-mail